ประเพณี

รวบรวม เนื้อหา ข่าวสาร ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของภายในประเทศไทย เก็บข้อมูลรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลให้ศึกษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี

ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ “ยี่เป็ง”

ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ “ยี่เป็ง” การจุดประทีปโคมมีความเชื่อว่า สะเดาะเคราะห์ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต 108Topic.com

ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด กำแพงเพชร “ทอดผ้าป่าแถว”

เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถวายเครื่องนุ่งห่มและไทยธรรม เครื่องบูชาพระสงฆ์ก่อนพิธีลอยกระทง ประเพณีไทย ภาคเหนือ จังหวัด กำแพงเพชร ทอดผ้าป่าแถว